Voorwaarden

Algemene Bepalingen
01. TOEPASSELIJKHEID
a. Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende koop en huur, gedaan/gesloten door Verhuurcity B.V., nader te noemen Verhuurcity. De partij met wie de koop- of huurovereenkomst is gesloten,
wordt hierna aangeduid als contractpartij.


b. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.


c. Indien de contractpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend voor de contractpartij zijn en dus
voorkomen op de zwarte lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW, buiten beschouwing.

02. AANBIEDINGEN
a. Tenzij anders vermeld, zijn alle offertes en aanbiedingen geheel vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Verhuurcity desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.

b. Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt Verhuurcity niet.

03. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Verhuurcity de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, danwel met de uitvoering een aanvang heeft genomen.

b. De contractpartij verklaart door ondertekening van het koop/huurcontract de daarin omschreven zaken met bijbehorende
accessoires van Verhuurcity in goede staat te hebben ontvangen.

04. BETALING
a. Betaling geschiedt met pinbetaling of contant, tenzij anders overeengekomen.

b. Tenzij anders uitdrukkelijk op de factuur staat aangegeven, zal betaling van het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht dient betaling daarvan te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn. Enige ingebrekestelling is derhalve niet nodig.

c. bezwaren tegen de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Verhuur City te worden medegedeeld.

d. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en
kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.

e. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de contractspartij van rechtswege in verzuim en een contractuele
rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de
vervaldag tot en met de dat van betaling.

f. Ter zake van de door de contractspartij, in verband met de koop-/huurovereenkomst verschuldigde bedragen zal de contractspartij
zich niet kunnen beroepen op korting of schuldvergelijking.

g. indien Verhuur City genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven koen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten door Verhuur City gemaakte bewaring van haar rechten, zoals buitengerechtelijke invorderingskosten voor rekening van de koper/huurder. Deze kosten zijn in elk geval 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 tenzij wordt aangetoond dat deze kosten hoger zijn.

h. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de koper/huurder niet op.

05. ANNULERING
a. Indien contractspartij jegens Verhuurcity te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen (waarbij niet prompte betaling
van de eerdere vervaltermijn op het overeengekomen tijdstip een dergelijke aanleiding zal vormen), is Verhuurcity bevoegd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de contractspartij op te schorten en slechts voort te zetten tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval zal de contractspartij niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.

b. Bij annulering door de contractpartij zijn alle door Verhuurcity ter zake van de overkomst gemaakte kosten alsmede de
gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met en minimum van 10% van de hoofdsom, voor ’t geval gekochte zaken betreft, voor ’t geval gehuurde zaken betreft in contractspartij aan Verhuurcity de volledige huur over der huurperiode verschuldigd alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door Verhuurcity tengevolge van de annulering geleden schade.

06. ONTBINDING
Indien de contractspartij jegens Verhuurcity tekortschiet in de nakoming van één zijner verbintenissen (waaronder het niet voldoen
aan zijn betalingsverplichting), dan wel, indien hij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet; indien zijn faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, is Verhuur City bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan Verhuur City verder toekomende rechten, zoals haar recht op vergoeding van schade en kosten. In deze gevallen is iedere vordering op de contractspartij direct en geheel opeisbaar. In alle gevallen waarin de contractspartij er rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens Verhuurcity niet te kunnen nakomen, is hij verplicht Verhuurcity daarvan terstond op de hoogte te stellen.

07. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
a. Overeengekomen leveringstermijnen of
termijnen waarbinnen Verhuur City de zaken
bezorgt of ter beschikking stelt, gelden niet
als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Bij niet-tijdige
terbeschikkingstelling of levering is Verhuur
City eerst na ingebrekestelling in verzuim.
b. Tenzij in een offerte/opdrachtbevestiging
anders is overeengekomen, vindt de
levering/terbeschikkingstelling plaats op het
bedrijfsterrein van Verhuur City. Aflevering
wordt geacht te hebben plaatsgevonden op
het moment dat de zaken door Verhuur City
ter beschikking worden gesteld. Opslag na
levering geschiedt voor rekening en risico van
de contractspartij.
c. Het risico gaat over op de contract spartij
op het moment van aflevering /
terbeschikkingstelling.
d. Bij transport reizen de zaken voor rekening
en risico van de contractspartij, ondanks
eventuele andersluidende vermeldingen op
de vervoersdocumenten.
08. GARANTIE
a. Onder de voorwaarden als omschreven in
artikel 4 onder huurovereenkomsten,
garandeert Verhuur City, bij gebruik en
onderhoud volgens de door Verhuur City
verstrekte voorschriften, de deugdelijkheid en
goede kwaliteit van de door haargeleverde
goederen, met dien verstande dat deze
garantie nimmer ver gaat dan de
garantieverplichting van de toeleverancier
van Verhuur City jegens laatstgenoemde van
het verhaal dat deze toeleverancier biedt.
b. Garantie is uitgesloten indien niet ten
genoegen van Verhuur City is aangetoond dat
enig geconstateerd gebrek ontstaan is als
gevolg van fouten In de constructie,
gebrekkige afwerking en/of het gebruik van
ondeugdelijk materiaal.
09. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPREKING
a. Verhuur City is jegens de contractspartij of
derden slechts aansprakelijk voor schade,
ontstaan als gevolg van een tekortkoming In
de nakoming van haar uit artikel 8
voortvloeiende verplichting, voor zover deze
schade door de door Verhuur City afgesloten
en In de branche gebruikelijke verzekering
wordt gedekt dan wel, voor zover de schade
niet onder de dekking valt, tot maximaal het
factuurbedrag.
b. Verhuur City is niet aansprakelijk jegens de
contractspartij of derden voor schade
veroorzaakt door opzet (grove) schuld of
nalatigheid van ondergeschikten of van
degenen van wie zij zich bij de uitvoering van
de overeenkomst bedient, in wiens dienst
deze ook staan. Ook is Verhuur City niet
aansprakelijk jegens de contractspartij of
derden voor schade veroorzaakt door de door
Verhuur City gebruikte hulp of
vervoermiddelen. Een en ander behoudens
voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding
bij Verhuur City legt en
behoudens de gevallen waarin sprake is van
opzet of grove schuld aan de zijde van
Verhuur City
10. OVERMACHT
Omstandigheden buiten e wil en toedoen van
Verhuur City, al dan niet ten zijde van het
sluiten van de overeenkomst, voorzienbaar,
welke van dien aard zijn dat nalevering van de
overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan
worden verlangd geldt als overmacht. In geval
van overmacht heeft Verhuur City het recht
de overkomst zonder enige rechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te
schorten zonder dat verhuur City tot enige
schadevergoeding verplicht zal zijn. Onder
overmacht wordt onder andere verstaan
gebrek aan zaken, fabrieks- of
vervoersstoringen van welke aard dan ook,
werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan
personeel, quarantaine, epidemieën,
mobilisatie, staat van beleg, oorlog,
belemmerde of gesloten aanvoer te land ter
zee of in de lucht, wanprestatie van derden
die door Verhuur City ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst werden
ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen
veroorzaakt door maatregelen van
overheidswege. Overmacht van de zijde van
de leverancier van Verhuur City valt ook
onder deze overmachtbepaling.
11. VERANTWOORDELIJKHEID
ONDERTEKENAARS
Indien de koop-/huurovereenkomst met meer
dan één persoon wordt gesloten zijn allen
hoofdelijk jegens Verhuur City aansprakelijk.
12. WIJZIGINGEN
a. Indien wenselijk en/of door Verhuur City
noodzakelijk geacht, is Verhuur City bevoegd
tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden
over te gaan.
b. Indien de Algemene Voorwaarden
inhoudelijk worden gewijzigd geldt steeds de
jongste versie, vanaf het moment van
ondertekening van de nieuwe Algemene
Voorwaarden voor te leveren materieel, tenzij
schriftelijk wordt overeengekomen dat de
gewijzigde Algemene Voorwaarden ook van
toepassing zullen zijn op de overeenkomsten
voor de wijziging gesloten.
13. GESCHILLEN
a. Op alle overeenkomsten van Verhuur City is
Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen worden beslecht door de
bevoegde rechter van de plaats van vestiging
van Verhuur City, dan wel, ter keuze van
Verhuur City, van de plaats van vestiging van
contractspartij.
14. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREKKING
HEBBENDE OP HUUROVEREENKOMSTEN.
De hierboven onder 1 tot en met 13
genoemde bepalingen blijven onverkort van
toepassing, behoudens indien en voor zover
daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken bij
hetgeen onder dit hoofdstuk “bijzondere
bepalingen betrekking hebbende
huurovereenkomst” is aangegeven.
15. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
a. De zaken zijn verhuurd voor een periode
zoals partijen schriftelijk zijn
overeengekomen.
b. Bij niet tijdig terugbezxrogen van het
gehuurde wordt de huurprijs per dag
doorbrekend en staat het Verhuur City vrij op
ieder gewenst moment het gehuurde weer
tot zich te nemen.
c. indien Verhuur City op enigerlei wijze
constateert dat het gehuurde langer wordt
gebruikt dan overeengekomen kan zij deze
langere periode in rekening brengen bij de
huurder.
d. Op zaterdagen, zondagen en wettelijk
erkende feestdagen kan het gehuurde niet
worden terugbezorgden en zal Verhuur City
het gehuurde niet in ontvangst nemen. Op
alle andere dagen kan slechts tijdens
openingstijden worden terug bezorgd.
e. Het gehuurde moet worden terugbezrogd
vóór 08.00 uur bij gebreke waarvan de dag
van terugbezorging huur in rekening wordt
gebracht.
f. indiend op verzoek van de huurder Verhuur
City het gehuurde dient te bezorgen en/ of op
te halen is huurder daarom bezorg en/ of
ophaalkosten verschuldigd. Indien het
verzoek om de goederen op te halen Verhuur
City bereikt na 16.00 uur op enige dag is
Verhuur City gerechtigd de daarop volgende
dag als huur in rekening te brengen.
16. ZEKERHEID
De huurder is gehouden bij ontvangst van het
gehuurde een waarborgsom te storten zoals
partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Na
terugbezorging van het gehuurde wordt de
waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van
de nog onbetaalde huurpenningen en/of
schadevergoeding en/of kosten. Uitgangspunt
is dat de zaken in dezelfde staat terugbezorgd
dienen te worden als waarin huurder deze
destijds heeft ontvangen.
17. TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE
a. Bij beëindiging van de huurovereenkomst,
waarbij enige machine is gehuurd die
werkzaam is op één of meer accu’s, dient de
huurder ervoor zorg te dragen alle
betreffende accu’s zich in volledig opgeladen
staat bevinden. Indien zulks niet het geval is,
is Verhuur City gerechtigd aan de huurder een
extra huurdag in rekening te brengen.
b. Is de huurder gehouden de zaken in
dezelfde staat aan Verhuur City terug te
geven als waarin hij deze heeft ontvangen.
c. Indien huurder daartoe niet in staat is dient
deze aan Verhuur City, een door Verhuur City
te bepalen, schade te betalen in geval het
gehuurde niet wordt terugbezorgd is de
schade de objectieve vervangingswaarde van
het gehuurde.
d. Bij teruggave van het gehuurde is huurder
verplicht een hem na inspectie van het
gehuurde voorgelegde retourbon voor
akkoord te ondertekenen. Indien huurder
zulks niet doet, wordt het gehuurde geacht
niet in dezelfde staat teruggeven te zijn als
waarin de huurder deze heeft ontvangen en is
Verhuur City gerechtigd alle gebreken die zij
heeft bij teruggave in rekening te brengen bij
huurder.
18. GEBRUIK EN ONDERHOUD
a. Huurder is gehouden het gehuurde
overeenkomstig de bestemming en als een
goed huisvader te behandelen en te
verzorgen, met inachtneming van de
bediening- en behandelingsvoorschriften
indien deze zijn overhandigd en/of de
instructies van Verhuur City. Huurder is
verantwoordelijk voor het gebruik van de
brandstof en smeermiddelen en het
noodzakelijke oliepeil van de gehuurde
machines.
b. Gedurende de huurperiode is de huurder
verplicht alle ter zake geldende
veiligheidsvoorschriften en andere
voorschriften vanwege de overheid in acht te
nemen. De huurder vrijwaart Verhuur City
voor alle schade voortvloeiende uit het niet
door de huurder in acht nemen van deze
voorschriften.
c. De onderhoudskosten zijn voor huurder.
Het is huurder niet toegestaan enige
verandering aan het gehuurde te (laten)
brengen, noch herstelwerkzaamheden aan
het gehuurd te (laten) verrichten. Alle
gebreken en/of defecten aan het gehuurde
dienen onmiddellijk schriftelijk te worden
gemeld aan Verhuur City.
d. Het is de huurder die een machine bij
Verhuur City huurt waarvoer een instructie
(schriftelijk of mondeling) aan de huurder is
gegeven, niet toegestaan dit object te laten
gebruiken door personen die deze instructie
niet hebben gehad of van de schriftelijke
instructie geen kennis hebben genomen.
19. RECLAMES
a. Het gehuurde dient bij ontvangst
onverwijld door huurder te worden
gecontroleerd. Er kan alleen gereclameerd
worden vóór ingebruiksneming van het
gehuurde en alleen op de ontvangstdag.
Reclames ná ingebruikneming worden niet
geaccepteerd.
b. De huurder dient, indien hij op enig
moment tijden de huurperiode of
voorafgaand aan de ingang van de
huurperiode ontdekt dat het gehuurde op
enigerlei wijze een defect heeft waardoor niet
of niet optimaal van het gehuurde gebruikt
kan worden gemaakt, zulks direct/onverwijld
telefonisch te melden aan het
telefoonnummer dat aangegeven staat op het
aan de huurder voorgelegde contract, welk
telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar is,
zodat Verhuur City in staat kan worden
gesteld om een mogelijk defect op te lossen
of een gehuurde zaak te vervangen. Indien en
voor zover een dergelijke melding niet heeft
plaatsgevonden, kan de huurder nimmer zich
op het standpunt stellen dat het gehuurde
niet of niet optimaal gebruikt kon worden en
mitsdien geen of een lagere huursom
verschuldigd is.
20. EIGENDOM
Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom
van Verhuur City.
21. INSPECTIE
a. Verhuur City of een door haar aan te wijzen
derde(n)- heeft te allen tijde het recht het
gehuurde te bezichtigen voor controle of
onderhoud. Indien het gehuurde wordt
gebruikt opeen wijze waarvoor het niet
bestemd is, wordt overbelast of regelmatig
onderhoud achterwege blijft heeft Verhuur
City het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen en het
gehuurde onverwijld terug te nemen. Huurder
blijft in dat geval gehouden de volledige
huurprijs van de overeengekomen
huurperiode te betalen.
b. Wanneer het gehuurde bij beëindiging van
de huurovereenkomst in het bezit is van
Verhuur City , wordt het gecontroleerd en - in
dien mogelijk –in aanwezigheid van huurder
geteld. Deze controle en telling zijn bindend.
22. AANSPRAKELIJKHEID
a. De huurder is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de in huur genomen zaken
vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer
van de goederen bij Verhuur City.
b. Gedurende de huurperiode is huurder
aansprakelijk voor schade aan het gehuurde
en heeft hij alle risico’s van het gehuurde.
c. In geval van een defect of schade aan het
gehuurde, als gevolg van een normale slijtage,
draagt Verhuur City zorg voor reparatie en zo
nodig en indien mogelijk voor vervanging,
gedurende de verdere duur van de
huurovereenkomst.
d. In alle andere gevallen dan onder c
omschreven blijven de huurpenningen
onverkort verschuldigd en is er geen recht op
vervangend materiaal.
e. In geval reparaties door Verhuur City
noodzakelijk zijn door het gebruik van
ongeschikte accessoires, reparatie door
derden, onvakkundige behandeling of enige
andere oorzaak, die niet als normale slijtage
kan worden beschouwd is huurder
aansprakelijk voor deze extra kosten.
23. VERZEKERING
De huurder is verplicht bij de verhuur tegen
betaling een verzekering te sluiten conform
het door Verhuur City verzekeringscertificaat
van het gehuurde dan wel een
afstandsverklaring daartoe te tekenen. Indien
huurder bij het aangaan van de
huurovereenkomst heeft gekozen voor een
afstandsverklaring zijn de risico’s waaronder
diefstal niet verzekerd en dient huurder de
nieuwwaarde van het gehuurde aan Verhuur
City te vergoeden en bij overige risico’s de
volledige schade aan Verhuur City te voldoen.
24. BIJKOMENDE KOSTEN
Bijkomende kosten in de zin van lasten van
belastingen van overheidswege geheven als
mede verrichten diensten door Verhuur City
zijn voor rekening van huurder c.q. worden bij
haar in rekening gebracht.
25. INFORMAITE- EN
VRIJWARINGSVERPLICHTING
Huurder is gehouden Verhuur City onverwijld
in kennis te stellen van de in het vorige artikel
genoemd gevallen als mede zijn voornemen
Nederland metterwoon te verlaten.
26. BEREIKBAARHEID HUURDER BIJ
TRANSPORT
a. Indien gehuurde zaken, van welk aard dan
ook, op verzoek van de huurder bij huurder
worden afgeleverd dan wel bij huurder
dienen te worden opgehaald, wordt het
gehuurde object op een verharde weg zo
dicht mogelijk de locatie waar het gehuurde
dient te worden gebracht, afgeleverd en dient
huurder ervoor zorg te dragen dat het
gehuurde op ene verharde weg wederom
opgehaald kan worden. Indien huurder
hiermee in gebreke blijft, wordt de
huurperiode met zoveel dagen verlengd als
nodig is om de gehuurde van de betreffende
locatie weg te halen en is huurder mogelijke
extra kosten die Verhuur City moet maken,
van welk aar dan ook, aan Verhuur City
verschuldigd.
b. Indien en zodra Verhuur City het gehuurde
object op de bedoelde verharde weg heeft
achtergelaten, komt het gehuurde vanaf dat
moment geheel en al voor rekening en risico
van de huurder.
27. BIJKOMENDE LEVERING VAN DIENSTEN
Huurder kan op uitdrukkelijk verzoek tegen
betaling van op enig moment door Verhuur
City vastgestelde tarieven diensten van
Verhuur City inhuren ten behoeve van
gehuurde zaken. Indien hiervan gebruik wordt
gemaakt, zal Verhuur City de daaraan beste
uren, inclusief reistijd, met een minimum van
1 uur, afgerond op halve uren naar boven,
aan de huurder in rekening brengen. Huurder
dient ervoor in te staan dat de diensten in
overeenstemming met Arbo- wetgeving en
overigens veilig kunnen worden verricht,
huurder is vanaf het moment dat de diensten
zijn verricht, aansprakelijk voor de gehuurde
zaken en dient nadat de dienst is verricht
direct te controleren of de dienst juist is
verricht, bij gebreke waarvan de huurder
geacht wordt de dienst te hebben
geaccepteerd en de dienst in
overeenstemming met de daaraan te stellen
eisen is verricht. Verhuur City sluit iedere
aansprakelijkheid verband houdende met de
dienstverlening uitdrukkelijk uit en is in ieder
geval nimmer aansprakelijk voor ene bedrag
dat de hoogte van de gefactureerde
dienstverlening overstijgt.
28.BIJZONDERE BEPALINGEN BETREKKING
HEBBENDE OP KOOPOVEREENKOMSTEN.
De hierboven onder 1 tot en met 27
genoemde bepalingen blijven onverkort van
toepassing , behoudens indien en voor zover
daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken bij
hetgeen onder dit hoofdstuk “bijzondere
bepalingen betrekking hebbende op
huurovereenkomst” is aangegeven.
29. ACCEPTATIE EN RECLAMES
a. Reclames dienen binnen 8 dagen na
levering door de koper bij aangetekend
schrijven, gemotiveerd aan Verhuur City te
worden medegedeeld, tenzij koper de
tekortkoming redelijkerwijs niet binnen deze
termijn heeft kunnen ontdekken. In zo’n geval
dient de koper Verhuur City alsnog onverwijld
schriftelijk in kennis te stellen van de
tekortkoming.
b. Bij gebreke hiervan wordt de koper geacht
met het geleverde onvoorwaardelijk akkoord
te zijn gegaan.
c. Indien buiten de boven omschreven
gevallen aan de klacht aandacht wordt
besteed, geschiedt dit geheel onverplicht en
kan koper hieraan geen rechten ontlenen.
d. Verkoop van gebruikte zaken vindt
voetstoots plaats.
30. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Levering vindt plaats onder
eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt
ter zake van vorderingen tot betaling van alle
door Verhuur City krachtens enige
overeenkomst geleverde of te leveren zaken
en/of in het kader van levering verrichte
werkzaamheden, alsmede ter zake van
vorderingen wegens het tekortschieten van
koper in de nakoming van deze
overeenkomsten. Indien de te leveren zaken
bestemd zijn om te worden samengebouwd
met eigendom van derden, is koper verplicht
op eerste verzoek van ons zo nodig voordat
levering plaatsvindt, Verhuur City een stil
pandrecht te verlenen op de vorderingen die
koper zelf op deze derden heeft of zal krijgen.
b. Verhuur City is bevoegd om in een van de
gevallen zoals omschreven in artikel 3 onder
huurovereenkomsten de geleverde zaken die
overeenkomstig de vorige bepaling eigendom
van Verhuur City zijn gebleven, terug te
nemen. Een dergelijke terugname geldt als
een ontbindingen van de met de koper
gesloten overeenkomst. Voor zover nodig
wordt Verhuur City beschouwd als door de
koper gemachtigd om de betreffende zaken
weg te (doen) halen daar waar deze zich
bevinden.
31. AANSPRAKELIJKHEID
a. Indien er sprake is van een gebrek aan het
geleverde zal Verhuur City hetzij de gebreken
kosteloos verhelpen hetzij de koper alsnog
een in onderling overleg vast te stellen korting
op de koopsom verlenen.
b. Verhuur City aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt
door of ontstaan aan het geleverde door
schuld of toedoen door koper of wel door
schuld van buitenkomende oorzaken.
c. Iedere aansprakelijkheid van Verhuur City is
uitgesloten indien niet onverwijld na
aflevering van het geleverde, maar in ieder
geval binnen 24 uur na aflevering van het
geleverde, de koper schriftelijk bij Verhuur
City heeft gereclameerd omtrent het gebrek.